Utfyllende regler og retningslinjer for Bjørkelangen videregående skole

§3 Rettigheter

§4 Orden og adferd

§5 Tilstedeværelse

Oppfølging av reglement

 

§3 Rettigheter

 • Retten til gratis å benytte skolens områder og utstyr gjelder i undervisningstimene i det enkelte fag i samsvar med den plan som er lagt for timen.
 • I skoletida for øvrig kan skolen legge til rette for bruk av rom og utstyr til selvstendig arbeid.
 • Arrangementer utenom skoletida må skje i samsvar med skolens regler og praksis for utleie.
 • Elevene har ikke rett til fritt skolemateriell ut over lærebøker. Elevene må selv sørge for papir og skrivesaker og betale for privat kopiering.

§4 Orden og adferd

 

 • Foresatte til elever under 18 år vil bli varslet ved mistanke om bruk av rusmidler.
 • Eleven plikter å rydde opp etter seg i undervisningsrom og fellesarealer. De plikter også å delta i innendørs og utendørs oppryddingsarbeid organisert av skolens ledelse i samarbeid med elevrådet.
 • Elevråd og elevorganisasjoner har rett til å bruke skoleanlegget i og utenfor skoletida til organisasjonsmessig arbeid. Arrangementer i regi av politiske eller andre organisasjoner i skoletida må avtales med skolens ledelse.
 • Etter søknad som godkjennes av rektor, kan grupper av elever utgi skoleavis. Det må i søknaden opplyses hvem som er ansvarlig redaktør, og avisen må følge presseetiske retningslinjer.
 • Elevene skal legge mobiltelefon i mobilhotellet ved ankomst i klasserommet. Det er læreren som avgjør hvorvidt mobiltelefon skal benyttes i undervisningen.

Ved fastsetting av karakter i orden og adferd skal følgende vurderingskriterier legges til grunn:

 • Orden

a) manglende innlevering av pålagte arbeider

b) manglende deltakelse i undervisningen

c) forseintkomming

d) manglende orden i skolesakene

e) ureglementert fravær

 

 •  Adferd

f) fusk

g) forstyrrelser av undervisningen

h) dårlig opptreden overfor andre (hensynsfull, høflig, real)

i) misbruk av digitale hjelpemidler

j) tobakk

§5 Tilstedeværelse

 • Eleven skal være tilstede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen.
 • Skolen innvilger normalt ikke permisjon fra undervisningen. Elever som likevel velger å være fraværende har selv et ansvar for å oppdatere seg på lærestoff som gjennomgås i aktuell periode.
 • Elever som oppfyller vilkårene for idrettspermisjon behandles i henhold til disse. Skolen vil legge til rette for at elever kan ha mulighet til å kombinere satsing på toppidrett og videregående opplæring.


Oppfølging av reglementet

Generelt

 • Faglærere bruker anmerkningskategoriene A til og med J i skolens retningslinjer for anmerkninger i orden og adferd, og fører vekting i Visma.
 • Kontaktlærere har kontinuerlig oversikt over elevenes anmerkninger og summen av prikkene.
 • Kontaktlærere utsteder varsel ved behov eller senest ved 10 oppnådde prikker i orden og/eller atferd.
 • Kontaktlærere diskuterer lik bruk av anmerkninger med faglærere på klassemøter.
 • Skolens retningslinjer og kriterier skal tas opp jevnlig med elevrådsstyret og i elevens time for å sikre en felles forståelse av målsetting og praksis
 • Faggruppene diskuterer også felles praksis for anmerkninger.
 • Faglærere skal informere eleven når anmerkninger settes