Retningslinjer for anmerkninger i orden og adferd

Retningslinjer for anmerkninger i orden

a. Manglende innlevering av pålagte arbeider

Skolereglementet sier at ”Elevene skal levere/gjøre avtalt arbeid til rett tid”. Det skilles mellom arbeider som er vesentlige og mindre vesentlige i vurderingen. 

Ved ikke overholdt tidsfrist for arbeider som er vesentlige i vurderingen (prosjekt, stil, og lignende), gis 5 prikker. I ytterste konsekvens, når læreren aktivt må innhente vurderingsgrunnlag for å erstatte det vesentlige arbeidet, settes 10 prikker. 

Arbeider som er mindre viktige i vurderingen kan være hjemmearbeid, selvstendig arbeid hvis læreren er borte, og lignende. Ved manglende innlevering av mindre vesentlige arbeider, brukes en vekting fra 1-3 prikker, etter lærers skjønn.

 

b. Manglende deltakelse i undervisningen

Elever som ikke deltar aktivt i undervisningen, som for eksempel demonstrativt lar være å ta del i aktivitetene, gis en anmerkning på 2 prikker. 

 

c. Forseintkomming

Kommer eleven inntil 15 minutter for sent, gir dette anmerkningen ”For seint”. Kommer eleven mer enn 15 minutter for sent, gir dette timefravær, jfr. skolereglementet. 

Denne anmerkningen gir 1 prikk.  

 

d. Manglende orden i skolesakene

Eleven plikter å ha det undervisningsmateriell og utstyr som er nødvendig i undervisningen. Dette gjelder også bruk av pålagt sikkerhets- og verneutstyr.

Ved glemming som medfører at eleven ikke kan delta fullverdig i undervisningen, settes en anmerkning som gir 3 prikker.

Ved glemming som gjør at eleven likevel kan delta fullverdig, settes en anmerkning som gir 1 prikk.

 

e. Fravær

Planlagt fravær avtales med kontaktlærer eller faglærer i god tid.  Dette gjøres gjennom fellesmelding i VIS. 

Ved øvrig fravær, for eksempel sykdom, skal eleven varsle kontaktlærer og faglærerne så snart som mulig gjennom fellesmelding i VIS. Kontaktlærer eller faglærer følger opp årsaken til fraværet. 

Hvis eleven blir syk eller av andre grunner må forlate undervisningen underveis i en økt, gis det muntlig beskjed til læreren. 

Hvis eleven unnlater å orientere om dagsfravær eller fravær i økter eller deler av økter, gis en anmerkning på 2 prikker. Faglærer eller kontaktlærer må følge opp slikt fravær. 

Kontaktlærer sørger for at det maksimalt gis 2 prikker per dag for fravær som ikke er avtalt (dersom eleven ikke har hatt en viktig vurderingssituasjon denne dagen). 

I viktige vurderingssituasjoner der fravær ikke er avtalt skal det gis anmerkning på 5 prikker.

 

Retningslinjer for anmerkninger i adferd

f. Fusk:

Fusk og/eller plagiering resulterer hovedsakelig i en anmerkning som gir 13 prikker. 

Bruk av oversettelsesprogram i fremmedspråk er å regne som fusk. 

Hvis læreren ikke anser plagieringen som forsettelig, og/eller hvis omfanget av plagieringen er svært begrenset (eksempelvis en setning eller deler av et avsnitt), settes en anmerkning på inntil 5 prikker. 

 

g. Forstyrrelser av undervisningen

Med forstyrrelser av undervisningen menes bråk i timen, å avbryte eller forstyrre læringen.

Denne anmerkningen gir 2 prikker. 

 

h. Dårlig opptreden overfor andre

Her kan det dreie seg om ulik alvorlighetsgrad, og lærer må derfor utvise skjønn. 

Denne anmerkningen gir normalt fra 3 til 5 prikker.  

I visse alvorlige tilfeller, når det gjelder for eksempel vold, mobbing/nettmobbing eller skadeverk, kan dårlig opptreden føre til en ytterligere sanksjonering. Det kan gis opp til 25 prikker avhengig av alvorlighetsgrad. Dette leder til nedsatt adferdskarakter. Denne vurderingen gjøres i samarbeid med skoleledelsen.   

 

i. Misbruk av digitale hjelpemidler

Med digitale hjelpemidler menes hovedsakelig bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett.

Misbruk av digitale hjelpemidler er å ikke følge fylkets IKT-reglement, skolens utfyllende reglement og lærerens retningslinjer for disse. Det er læreren som styrer bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen.

Misbruk er også forstyrrende bruk av digitale hjelpemidler, det vil si å distrahere medelever fra å lære gjennom spill, surfing, musikk, og lignende.

Misbruk eller forstyrrende bruk av digitale hjelpemidler gir en anmerkning på 2-4 prikker.

 

j. Tobakk

Ved brudd på tobakksfri skoletid gis 3 prikker.  

 

Vekting

Skolen foretar alltid en individuell vurdering ved fastsetting av orden- og adferdskarakter. Som utgangspunkt gjelder at for hver termin resulterer 15 oppsamlede prikker i Nokså God i orden og atferd respektivt, mens 25 prikker resulterer i Lite God. Et varsel bør utstedes når det er påkrevd, og senest når eleven har nådd 10 prikker.