Narkotikaforebyggende arbeid

Vi viser til avtalen mellom Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring og de tre politidistriktene i Akershus. Avtalens formål er å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de videregående skolene gjennom et formalisert samarbeid.

Skolen er forpliktet til å informere om hva dette samarbeidet innebærer på sine hjemmesider:

  • En forebyggende narkotikainnsats innebærer at politiet avlegger skolen uanmeldte besøk.

  • Det gjøres kjent at skolens fellesområder herunder skolegårder, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med narkotikahund. I tillegg får elever og lærere vite at politiets narkotikahunder flere ganger i løpet av skoleåret vil kunne avlegge disse områdene besøk, gjerne uanmeldt, med skolens godkjenning. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å bidra til at elevene avholder seg fra å gjemme narkotika på skolen.

  • Elevene og foresatte orienteres om at forebygging er en sentral politioppgave, og at dette er en del av den samlede innsatsen politiet og ledelsen ved skolen gjør for å forebygge narkotikaovertredelser.

Rektor