Oppvekstfag

I samarbeid med Fagskolen Oslo Akershus tilbyr vi fagskoleutdanning i Oppvekstfag som deltidsstudium over to år.

Innhold Studieplan Oppvekstfag

Målgruppe

Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag, eventuelt tilsvarende realkompetanse (min. 5 års relevant praksis)

Omfang

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk)

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler

Mål for fagskoleutdanning

Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Det er et mål at yrkesutøvere med fagskole i Oppvekstfag skal ha fått grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsek­toren, utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0-18 år samt kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Det er også et mål at studenten skal kunne se nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår.

Søknad

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.vigo.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på vigo.no.

Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Studiestart

August/september 2018 med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.