Innovasjoncamp 2019

Årets innovasjonscamp for Vg2 SF gjennomføres i tiden 12.6. til 14.6. Dette er alternative skoledager hvor elevene gjennom et case og i samarbeid blir utfordret på å vise sine kreative og innovative egenskaper.

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og i videregående skole. Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury, som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

 

OPPDRAGET TIL ELEVENE «Samarbeid og bærekraft»

Bakgrunn

Nedre Romerike er i en rivende utvikling og står foran mange muligheter. Oslo og Akershus har vedtatt en regional areal- og transportplan med konsentrert byutvikling i regionbyer, knutepunkter og langs kollektivtraséer. Med Bjørkelangens unike beliggenhet – og kort vei til Lillestrøm og Oslo er regionen dømt til vekst.

Målsetningen med campen er å skape begeistring, bygge identitet og synlighet omkring Aurskog-Høland som kommune og Nedre Romerike som region.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Så når noe er bærekraftig, så er det bra for naturen, menneskene og framtida. For å sikre en god framtid for alle i hele verden, må vi starte nå å gjøre alt mer bærekraftig.


Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Disse er:

 Bjørkelangen vgs
Bjørkelangen vgs

Aurskog-Høland kommune ønsker råd fra dere unge på hva vi sammen kan gjøre for å være mer bærekraftige, samtidig som vi skal gjøre Aurskog-Høland og Nedre Romerike til et enda mer attraktivt sted å jobbe, leve og bo i fremtiden.

Oppdraget til gruppen
Det store spørsmålet er: Hvordan skaper vi en bedre og mer levende region for unge? Hvordan kan Aurskog-Høland tilfredsstille de unges behov? Hvordan kan vi få mest mulig ut av denne veksten? Hva kan vi sammen gjøre for at Aurskog-Høland blir den beste og mest bærekraftige plassen å bo og leve i fremtiden? Hvilke konkrete tiltak mener dere bør prioriteres?

Lag ett eller flere forslag til en vare, en tjeneste eller aktivitet som din gruppe synes det vil være lurt å samarbeide om. Ta utgangspunkt i ett eller flere av de 17 bærekraftsmålene i løsningen av oppdraget.

Presentasjon av gruppens løsning
Gruppen skal presentere sin løsning muntlig for en jury i løpet av fire minutter. Start gjerne med problemet dere har valgt å løse, deretter selve løsningen og til slutt hvorfor dette er en god løsning.

Lag en elektronisk presentasjon på ca. fem sider og/eller en film som visualiserer og forsterker den muntlige fremføringen.