Vekslingsmodellen

Utvikling og utprøving av en vekslingsmodell ved Bjørkelangen vgs er godt i gang

12 av de 33 elevene som søkte helse- og oppvekstfag høsten 2013 deltar i Utdanningsdirektoratets prosjekt for utprøving av en mer fleksibel opplæringsmodell enn den tradisjonelle modellen med to år på skole etterfulgt av to års læretid i bedrift. Elevene veksler mellom opplæring i skole og i bedrift gjennom hele det fireårige opplæringsløpet. På den måten kan teori og praksis kobles tettere sammen og elevene får tidlig erfaring med praktisk arbeid og arbeidslivets krav. I vekslingsmodellen knyttes eleven til et skolemiljø med jevnaldrende ungdommer i hele opplæringsperio­den. 

Samfunnskontrakten

ble undertegnet av Kunnskapsdepartementet og partene i arbeidslivet i april 2012. Målsettingen er blant annet en 20 prosent økning av antall godkjente lærekontrakter innen 2015. Utprøving av vekslingsmodellen er ett av flere prosjekt som inngår i arbeidet for å realisere målet.

Hospitering

Vekslingsmodellen er også blitt knyttet til et hospiteringsprosjekt der lærere får en ukes hospitering i bedrift for å få faglig oppdatering. I tillegg skal instruktører i bedrift hospitere i skolen for blant annet få innsikt i innhold og metoder i teoriundervisningen. Fellesfaglærere får også en dag ute i en bedrift for å få erfaringer som kan lette arbeidet med å yrkesrette undervisningen. 

Samarbeid skole-bedrift

Skolen har inngått samarbeidsavtaler med de tre kommunene i nærområdet, Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Sammen med skolen skal kommunene være med på å utvikle og prøve ut en modell for veksling mellom skole og bedrift gjennom hele det fireårige opplæringsløpet. Innen 1. mars søkte elevene læreplass i de tre kommunene i helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget og vil deretter få en dobbel status som både elev og lærling de tre siste årene av opplæringsløpet. Det er planlagt jevnlige samlinger i prosjektperioden for å etablere og videreutvikle et ster­kere og mer systematisk samarbeid mellom skole og bedrift.

Suksesskriterier

  • Arbeid med formidling og økt antall læreplasser.
  • Utvikle et tett og systematisk samarbeid mellom skole og kommuner.
  • Arbeid med gjennomgående dokumentasjon og vurdering for læring i både skole og bedrift.
  • Utvikle en modell som er bærekraftig etter prosjektperioden er over.
  • Sikre elevens rett til omvalg. 

Hva mener elevene?

”Var skolelei. Dette løpet er kurant, for jeg ville likevel gjøre det bra på skolen. Bra med praksis.”

”God mulighet for å flette sammen teori og praksis, tidlig i jobb og tjene egne penger. Bra med mye praksis. Det har gjort meg mer sikker på valget, og teori har gjort oss til flinke yrkesutøvere”

”Deilig å komme ut og gjøre noe annet etter 10 år med teori. Tror det blir lettere å få jobb etterpå. Lærere og klassen er gull og det er elevmedvirkning”.        

 

Kontaktperson

506780

June-Kristin M Enger

Helse- og oppvekstfag

E-post June-Kristin.M.Enger@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 35