Oppvekstfag

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr, i samarbeid med Bjørkelangen videregående skole, fagskoleutdanning i Oppvekstfag som deltidsstudium over to år.

Innhold:

Studieplan Oppvekstfag

Målgruppe:

Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag, eventuelt tilsvarende realkompetanse (min. 5 års relevant praksis)

Omfang:

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk)

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler

Mål for fagskoleutdanning:

Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Det er et mål at yrkesutøvere med fagskole i Oppvekstfag skal ha fått grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsek­toren, utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0-18 år samt kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Det er også et mål at studenten skal kunne se nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår.

Søknad:

Elektronisk søknad til www.vigo.no. Frist 15. april 2017.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på vigo.no. 

Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

 

Kontaktperson

502537

Ragnhild Holmedahl

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

E-post ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 05